[Luyện nghe] ບົດທີ 3: ປະສົບການຊີວິດ

Chủ đề nghe về cuộc sống hằng ngày ở Lào