[Luyện nghe] ບົດທີ 2 – ເຖິງໝູ່ສຸດທີ່ຮັກ

Bài luyện nghe nói về quan hệ bạn bè trong tiếng Lào