[Đọc hiểu] Bài 3: ການຮຽນຢູ່ ມ.ຊ

Bài đọc hiểu tiếng Lào với chủ đề học tại trường đại học quốc gia Lào

Các bạn thân mến, khác với các bài học khác những bài luyện nghe và đọc hiểu sẽ không được dịch mà chỉ cung cấp cho các bạn phần dịch từ vựng.

Mỗi bài học này gồm 03 phần: luyện nghe, từ vựng và trả lời câu hỏi, các bạn cố gắng bổ sung từ vựng chưa thuộc để tự trả lời các câu hỏi đó. Chúc các bạn học tốt.

ບົດ​ຮຽນ​ທີ3 ການ​ຮຽນ​ຢູ່ ມ.ຊ.- Bài 3: học ở trường M.X

ຖ້າ​ຜູ້​ໃດ​ຢາກ​ຮຽນ​ຢູ່​ມ​.ຊ.ຜູ້ນັ້ນ​ກໍ​ຕ້ອງ​ເສັງ​ເຂົ້າ. ຫຼັງ​ຈາກ​ເສັງ​ແລ້ວ​ກໍ​ຕ້ອງ​ໄປ​ເບິ່ງ​ຜົນ​ວ່າໄດ້​ຮຽນ​ບໍ? ຖ້າ​ຮູ້​ວາ​ໄດ້​ຮຽນ​ກໍ​ຕ້ອງ​​ຈ່າ​ຍ​ເງິນ ແລະ​ກຽມ​ພ້ອມ​ທຸກ​ຢ່າງ. ໃນ​ກາ​ນ​ກຽມ​ນັ້ນ ກໍ​ມີຫຼາຍ​ຢ່າງ​ເຊັ່ນ​ວ່າ: ເຄື່ອ​ງ​ນຸ່ງ, ເກີບ, ຊື້​ຊຸດ​ນັກ​ຮຽນ, ເຄື່ອງ​ຮຽນ, ປຶ້ມ ຫຼື ອຸ​ປະ​ກ​ອນ​ໃນ​ການ​ຮຽນ​ຕ່າງໆ. ສ່ວນ​ບາງ​ຄົນ​ກໍ​ຕ້ອງ​ຍ້າຍ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຢູ່​ຫໍ​ພັກ ຫຼື​ຊອກ​ທີ​ພັກ​ຢູ່​ໃກ້​ມ​.ຊ. ສ່ວນ​ນັກ​ຮຽນ​ຕ່າງ​ແຂວງ ເຂົ້າ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຕ້ອ​ງ​ຊອກ​ຫາ​ບ່ອນ​ຢູ່​ຄື​ກັນ. ຊຶ່ງ​ບາງ​ຄົນ​ອາດ​ຈະ​ພັກ​ຢູ່​ຫໍ​ພັກ ແລະ ບາງ​ຄົນ​ຈະ​ຢູ່​ນຳ​ພີ່​ນ້ອງ ຄື​ກັນ​ກັບຫຼານ​ສາວ​ຂອງ​ຄອບ​ຄົວ​ທີ່​ທອມ​ພັກ​ຢູ່​ນຳ. ນັກ​ຮຽນ​ຕ່າງ​ແຂວງ​ສ່ວນຫຼາຍ​ກໍ​ໄດ້​​ທຶນ​ໃນ​ການ​ຮຽນ ກໍ​ເລີຍ​ບໍໍ່​ຕ້ອງ​ຈາຍ​ເງິນ​ເອງ. ທອມ​ເຫັນ​ວ່າ ນັກ​ຮຽນ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ ໄດ້​ມີ​ໂອ​ກາດ​ໃນ​ການ​ຮຽນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດຫຼາຍກວ່າ​ນັກ​ຮຽນ​ທີ່​ມາ​ຈາກ​ຕ່າງ​ແຂວງ, ແຕ່​ນັກ​ຮຽນ​ຕ່າງ​ແຂວງ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ໃນ​ການ​ຮຽນຫຼາຍ​ກວ່າ ແລະ ສະຫຼຸບ​ໄດ້​ວ່າ ນັກ​ຮຽນ​ຕ່າງ​ແຂວງ​ດຸໝັ່າກວ່າ ເພາະ​ເຮັດ​ວຽກ​ບ້ານ​ແລະ​ມາ​ຮຽນຫຼາຍ​ກວ່າ.

ຄຳ​ສັບ – Từ vựng

Tiếng Lào Tiếng Việt
ອາ​ໄສ​ຢູ່ ở tại
ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ thủ đô Vientiane
ຈຳ​ນວນ​ໜຶ່ງ đứng đầu, số một
ປະ​ເພດ loại
ຜູ້​ໃດ…ຜູ່ນັ້ນ người nào
ເສັງ​ເຂົ້າ vào kiểm tra
ຫຼັງ​ຈາກ sau đó
ກໍ​ຕ້ອງ cũng cần
ຜົນ kết quả
ຈ່າຍ trả
ກຽມ​ພ້ອ​ມ chuẩn bị
ເຊັ່ນ​ວ່າ như là
ຊຸດ​ນັກ​ຮຽນ đồng phục đi học
ອຸ​ປະ​ກ​ອນ thiết bị
ສ່ວນ​ບາງ​ຄົນ như người nào đó
ຫໍ​ພັກ ký túc xá, nhà tập thể
ຊອກ​ທີ່​ພັກ tìm kiếm địa điểm
ສ່ວນ một phần, khoảng
ຊອກ​ຫາ​ບ່ອນ​ຢູ່ tìm kiếm nhà
ຊຶ່ງ mà, vào
ພີ່​ນ້ອງ quan hệ anh em
ໄດ້​ທຶນ nhận học bổng
ຈ່າຍ…ເອງ trả tiền cho gì đó
ໂອ​ກາດ cơ hội
ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ quan tâm
ສະຫຼຸບ kết luận
ດຸ​ໝັ່ນ chăm chỉ, chịu khó
ກ່ອນ…ກໍ​ຕ້ອງ…ກ່ອນ trước…phải…đầu tiên
ແບບ​ໃດ​ແດ່? những cách nào
ປະ​ສົບ​ການ kinh nghiệm
ຂອງ​ຕົນ​ເອງ của riêng ai
ແບບ​ໃດ​ດີ thế nào tốt
ກໍ​ຕ້ອງ và phải
ດີ​ແນວ​ໃດ tốt thế nào
ຮັບ​ທຶນ nhận học bổng
ຍ້ອນ​ຫ​ຍັງ vì sao, tại sao

ຄຳ​ຖາມ – Câu hỏi

  1. ກ່ອນ​ຊິ​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ຢູ່ມ.ຊ.ໄດ້​ກໍ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ຫ​ຍັງ​ກ່ອນ?
  2. ນັກ​ຮຽນ​ທີ່​ມາ​ຈ​າກ​ຕ່າງ​ແຂວງ​ແລະ​ນັກ​ຮຽນ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ຕ່າງ​ກັນ​ແນວ​ໃດ?
  3. ເຈົ້າ​ເຄີຍ​ມີ​ປະ​ສັບ​ການ​ໃນ​ການ​ສອນ​ບໍ? ຢູ່​ໃສ? ເປັນ​ແນວ​ໃດ?
  4. ຢູ່​ຫໍ​ພັກ, ຢູ່​ກັບ​ຄອບ​ຄົວ​ຄົນ​ລາວ ແລະ ຢູ່​ເຮືອນ​ເຊົ່າ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ​ແບບ​ໃດ​ດີ ແລະ ດີແນວ​ໃດ?
  5. ເວ​ລາ​ເຈົ້າ​ຮຽນ ເຈົ້າ​ເຄີຍຮັບ​ທຶນ​ບໍ?
  6. ຢູ່​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຄົນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ​ຂະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ຍ້ອນ​ຫ​ຍັງ?
  7. ນັກ​ຮຽນ​ທີ່​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ໃນ​ການ​ຮຽນ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ?

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
error: