Bài 7 – Thương lượng để thuê xe

Phần trước chúng ta đã có nói về trả giá khi mua đồ thì phần này là trả giá khi thuê xe để đi đâu đó.