Bài 6 – Đi ăn và gọi món ăn

Bài 6 – Đi ăn và gọi món ăn

Có thể nói Sai một ly đi một dặm nếu như đi ăn mà gọi sai món cho nên phần hội thoại này có đến 3 quán và chúng ta sẽ lần lượt theo dõi đối đáp trong từng quán.

Có thể nói Sai một ly đi một dặm nếu như đi ăn mà gọi sai món cho nên phần hội thoại này có đến 3 quán và chúng ta sẽ lần lượt theo dõi đối đáp trong từng quán.

ຮ້ານ​ອາ​ຫານ 1/ Hạn a hản nừng

Tiếng Lào Phiên âm
A1 ເອາ​ຫ​ຍັງ​ບໍ? Au nhẵng bo?
B1 ຂ້ອຍ​ເອົາ ແປັບ​ຊີ Khọi au Pếp-xi
A2 ເຈົ້າ​ເດ? Chậu đê?
B2 ຂ້ອ​ຍ​ເອົາ​ນ້ຳ​ລ້າ Khọi au nặm lạ

ຮ້ານ​ອາ​ຫານ 2/ Hạn a hản sỏn

Tiếng Lào Phiên âm
A1 ເອົາ​ຫ​ຍັງ​ບໍ? Au nhẵng bo?
B1 ຂ້ອຍ​ເອົາຜັດ​ໄທ Khọi au phắt thay
A2 ຖ້າ​ບຶດ​ໜຶ່ງ Thạ bít nừng
B2 ຂອບ​ໃຈ Khop chay

ຮ້ານ​ອາ​ຫານ 3/ Hạn a hản sảm

Tiếng Lào Phiên âm
A3 ສະ​ບາຍ​ດີ Sa bai đi
B3 ສະ​ບາຍ​ດີ. ຂໍ​ເບິ່ງເມ​ນູ​ແດ່. Sa bai đi. Khỏ bờng mê nu đè
A4 ເອົາ​ຫ​ຍັງ​ບໍ? Au nhẵng bo?
B4 ຂໍ​ເບີ 8 ຈາ​ນ​ໜຶ່ງ Khỏ bơ pẹt chan nừng
A5 ເຈົ້າ​ເດ? Chậu đê?
B5 ຂໍ​ເບີ 6 ຈານ​ໜຶ່ງ Khỏ bơ hốc chan nừng
A6 ຖ້າ​ບຶດ​ໜຶ່ງ Thạ bít nừng
Phần từ vựng với các từ xuyên suốt theo quá trình gọi món ăn như bắt đầu ngữ cảnh xin chào, muốn lấy gì, vui lòng chờ đợi,…
Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
ເອົາ Au Muốn, lấy
ຫ​ຍັງ Nhẵng? Cái gì?
ບໍ Bo Không
ຂ້ອຍ Khọi Tôi
ເຈົ້​າ Chậu Bạn
ເດ Đê Đấy, kia kìa (đệm trong câu)
ນ້ຳ​ລ້າ Nặm lạ Nước lạnh
ຖ້າ Thạ Chờ
ບຶດ​ໜຶ່ງ Bít nừng Một chút
ຂອບ​ໃຈ Khop chay Cảm ơn
ສະ​ບ​າຍ​ດີ Sả bay đi Xin chào
ເບິ່ງ Bờng Xem, theo dõi
ເບີ Số
ຈານ Chan Cái đĩa

Video bài học