Bài 5 – Đi mua đồ và cách trả giá

Vì tương đồng văn hóa nên khi đi mua đồ cách trả giá của người Lào cũng giống như ở Việt Nam. Chỉ cần học theo cách nói dưới đây là biết cách đi mua đồ cũng như trả giá.