Bài 3 – Giới thiệu về người khác

Giới thiệu một người trước một người khác như thế nào? Chúng ta hãy theo dõi đoạn nói chuyện sau.