Bài 22 – Con người và sức khỏe

Nội dung của bài hội thoại cuối cùng theo giáo trình này sẽ là nói về con người, sức khỏe.