Bài 9: Phương tiện đi lại

Bài này chúng ta tiếp xúc với các từ vựng về phương tiện đi lại và hội thoại liên quan.