Bài 8: Thời gian và hoạt động trong ngày

Bài 8: Thời gian và hoạt động trong ngày

Làm quen với các từ vựng về số đếm và các buổi trong ngày xong chúng ta sẽ vào phần hội thoại nói về các hoạt động hằng ngày trong tiếng Lào.

Làm quen với các từ vựng về số đếm và các buổi trong ngày xong chúng ta sẽ vào phần hội thoại nói về các hoạt động hằng ngày trong tiếng Lào.

Từ vựng

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
ໜຶ່ງ Nừng Một
ສອງ Sỏng Hai
ສາມ Sảm Ba
ສີ່ Bốn
ຫ້າ Hạ Năm
ຮົກ Hốk Sáu
ເຈັດ Chết (Người Lào hay đọc Chếp) Bảy
ແປດ Pẹt Tám
ເກົ້າ Cạu Chín
ສິບ Sip Mười
ສິບ ເອັດ Sip ết Mười một
ສິບ ສອງ Sip sỏng Mười hai
ຈັກ Chắc Bao nhiêu
ດຽວນີ້ Điệu nị Bây giờ
ຢາກ Dạc Muốn
ເຂົ້າ Khạu Gạo,c ơm
ເຂົ້າເຊົ້າ Khạu xạu Buổi ăn sáng
ເຂົ້າສວາຍ Khậu soải Buổi ăn trưa
ເຂົ້າແລງ Khậu leng Buổi ăn tối
ເຊົ້າ Xạu Sáng
ສວາຍ Xoải Nửa buổi
ທ່ຽງ Thiềng Chiều
ແລງ Leng Tối
ເຄິ່ງ Khầng Nửa
ກິນ Kin Ăn
ເລີກ Lớc Kết thúc
ເນາະ Đúng rồi, OK
ນອນ Non Ngủ
ຄັນຊັ້ນ Khăn sặn Rồi
ເຕະບານ Té ban Chơi đá bóng

 Phần 1: Hỏi về giờ học

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ພວກເຈົ້າຮຽນຈັກໂມງ ? Phuộc chậu hiên chắc mông? Các bạn học lúc mấy giờ?
B1 ພວກຂ້ອຍຮຽນເກົ້າໂມງ  Phuộc khọi hiên cạu mông Chúng tôi bắt đầu lúc 10 giờ
A2 ພວກເຈົ້າເລີກຈັກໂມງ ? Phuộc chậu lấc chắc mông? Các bạn nghỉ học lúc mấy giờ?
B2 ພວກຂ້ອຍເລິກສາມໂມງ Phuộc khọi lấc sảm mông Chúng tôi nghỉ học lúc 3 giờ

Phần 2: Hỏi về thời gian ăn cơm

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ເຈົ້າກິນເຂົ້າເຊົ້າຈັກໂມງ ? Chậu kin khậu xạo chắc mông? Bạn ăn cơm lúc mấy giờ?
B1 ເຈັດໂມງ Chết mông 7 giờ
A2 ເຂົ້າທ່ຽງເດ໋ ? Khậu thiềng đơ? Và ăn chiều?
B2 ຂ້ອຍກິນເຂົ້າທ່ຽງສິບສອງໂມງເຄິ່ງ Khọi kin khậu thiềng síp sỏng mông khầng Tôi ăn lúc 12 rưỡi (12:30)

 Phần 3: Hỏi về hoạt động ưa thích

  Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ເຈົ້າຢາກໄປເບິ່ງເຕະບານບໍ ? Chậu yak pay bờng té ban bo? Bạn có thích đi xem đá bóng không?
B1 ຢາກໄປ, ເຈົ້າຊິໄປຈັກໂມງ ? Yak pay, chậu xi pay chắc mông? Thích, bạn muốn đi lúc mấy giờ?
A2 ເຕະບານຫຼິ້ນສີ່ໂມງ Té ban lịn xì mông Chơi đá bóng lúc bốn giờ
B2 ຄັນຊັ້ນ,, ພໍ້ກັນສາມໂມງເຄິ່ງເນາະ Khăn sặn, phọ căn săm mông khầng nó Được rồi, hẹn bạn lúc 3 giờ nhé.

Video của bài học