Bài 5: Hoạt động trong ngày

Một ngày chúng ta làm gì, hỏi người khác làm gì? Hãy xem các câu hỏi và câu trả lời dưới đây.