Bài 5: Dấu trong tiếng Lào

Các dấu trong tiếng Lào và cách sử dụng chúng để chuyển về tiếng Việt.