Bài 4: Phụ âm chắn cuối trong tiếng Lào

Bài 4: Phụ âm chắn cuối trong tiếng Lào

Tiếng Lào tồn tại các trường hợp đặc biệt là phụ âm chắn cuối Phụ âm chắn cuối trong tiếng Lào gồm các phụ âm: ກ - ດ - ບ -ງ - ນ - ມ - ຍ - ວ.

Tiếng Lào tồn tại các trường hợp đặc biệt là phụ âm chắn cuối

Phụ âm chắn cuối trong tiếng Lào gồm các phụ âm: ກ – ດ – ບ -ງ – ນ – ມ – ຍ – ວ.

Tiếng Lào tồn tại các trường hợp đặc biệt là phụ âm chắn cuối

Phụ âm chắn cuối trong tiếng Lào gồm các phụ âm: ກ – ດ – ບ -ງ – ນ – ມ – ຍ – ວ. Khi ở cuối thì cách đọc các phụ âm trở nên khác đi, ví dụ ດ ở đầu đọc là Đo với ký tự tương đương là Đ nhưng khi chắn cuối thì trở thành T. Ví dụ ດາດ sẽ đọc là Đat

Bảng bên dưới là tổng hợp toàn bộ phụ âm chắn cuối và ອ sẽ được thay thế bằng các phụ âm tương ứng cho từng trường hợp cụ thể

Phụ âm ກ chắn cuối

Nguyên âm Phụ âm  Phiên âm
​ອະ / ອັອ ອັກ ​ắc
ອາ ອາກ ac
ອິ ອິກ íc
ອີ ອີກ ic
ອຶ ອຶກ ức
ອື ອືກ ưc
ອຸ ອຸກ úc
ອູ ອູກ uc
ເອະ / ເອັອ ເອັກ ếc
ເອ ເອກ êc
ແອະ / ແອັອ ແອັກ éc
ແອ ແອກ ec
ໂອະ / ອົອ ອົກ ốc
ໂອ ໂອກ ôc
ເອາະ / ອັອອ ອັອກ óoc
ອໍ / ອ​ອອ ອອກ ooc
ເອິ ເອິກ ớc
ເອີ ເອີກ ơc
ເອັຍ / ອັຽອ ອັຽກ yếc
ເອຍ / ອຽອ ອຽກ yêc
ເອຶອ ເອຶອກ ước
ເອືອ ເອືອກ ươc
​ອົວະ / ອັວອ ອັວກ uốc
ອົວ / ອວອ ອວກ uôc

Phụ âm ດ chắn cuối

Như có nói ở trên, chữ ດ khi đứng ở đầu thì được hiểu là chữ Đo, tương đương chữ D la tinh và chữ Đ tiếng Việt. Tuy nhiên, khi đóng vai trò là phụ âm chắn cuối thì sẽ được hiểu là chữ T.

Nguyên âm Phụ âm  Phiên âm
​ອະ / ອັອ ​ອັດ ăt
ອາ ອາດ at
ອິ ອິດ ít
ອີ ອີດ it
ອຶ ອຶດ ứt
ອື ອືດ ưt
ອຸ ອຸດ út
ອູ ອູດ ut
ເອະ / ເອັອ ເອັດ ết
ເອ ເອດ êt
ແອະ / ແອັອ ແອັດ ét
ແອ ແອດ et
ໂອະ / ອົອ ອົດ ốt
ໂອ ໂອດ ôt
ອໍ / ອ​ອອ ອອດ ot
ເອິ ເອິດ ớt
ເອີ ເອີດ ơt
ເອຍ / ອຽອ ອຽດ yêt
ອົວ / ອວອ ອວດ uôt
ເອືອ ເອືອດ ươt

Phụ âm ບ chắn cuối

Chữ ບ khi ở đầu là Bo, tương đương chữ la tinh B nhưng khi đứng cuối sẽ là P.

Nguyên âm Phụ âm  Phiên âm
​ອະ / ອັອ ອັບ ắp
ອາ ອາບ ap
ອິ ອິບ íp
ອີ ອີບ ip
ອຶ ອຶບ ứp
ອື ອືບ ưp
ອຸ ອຸບ úp
ອູ ອູບ up
ເອະ / ເອັອ ເອັບ ếp
ເອ ເອບ êp
ແອະ / ແອັອ ແອັບ ép
ແອ ແອບ ep
ໂອະ / ອົອ ອົບ ốp
ໂອ ໂອບ ôp
ເອາະ / ອັອອ ອັອບ óp
ອໍ / ອ​ອອ ອອບ op
ເອິ ເອິບ ớp
ເອີ ເອີບ ơp
ເອັຍ / ອັຽອ ອັຽບ iếp
ເອຍ / ອຽອ ອຽບ iêp
ເອຶອ ເອຶອບ ướp
ເອືອ ເອືອບ ươp
​ອົວະ / ອັວອ ອັວບ uốp
ອົວ / ອວອ ອວບ uôp

Phụ âm ງ chắn cuối

Phụ âm ງ – ng khi chắn cuối vẫn là ng

Nguyên âm Phụ âm  Phiên âm
​ອະ / ອັອ ອັງ ăng
ອາ ອາງ ang
ອິ ອິງ íng
ອີ ອີງ ing
ອຶ ອຶງ ứng
ອື ອືງ ưng
ອຸ ອຸງ úng
ອູ ອູງ ung
ເອະ / ເອັອ ເອັງ ếng
ເອ ເອງ êng
ແອະ / ແອັອ ແອັງ éng
ແອ ແອງ eng
ໂອະ / ອົອ ອົງ ống
ໂອ ໂອງ ông
ເອາະ / ອັອອ ອັອງ óng
ອໍ / ອ​ອອ ອອງ ong
ເອິ ເອິງ ớng
ເອີ ເອີງ ơng
ເອັຍ / ອັຽອ ອັຽງ iếng
ເອຍ / ອຽອ ອຽງ iêng
ເອຶອ ເອຶອງ ướng
ເອືອ ເອືອງ ương
​ອົວະ / ອັວອ ອັວງ uống
ອົວ / ອວອ ອວງ uông

Phụ âm ນ chắn cuối

Phụ âm ນ – n khi chắn cuối đóng vai trò chữ n để ghép chữ.

Nguyên âm Phụ âm  Phiên âm
​ອະ / ອັອ ອັນ ăn
ອາ ອານ an
ອິ ອິນ ín
ອີ ອີນ in
ອຶ ອຶນ ứn
ອື ອືນ ưn
ອຸ ອຸນ ún
ອູ ອູນ un
ເອະ / ເອັອ ເອັນ ến
ເອ ເອນ ên
ແອ ແອນ en
ໂອະ / ອົອ ອົນ ốn
ໂອ ໂອນ ôn
ອໍ / ອ​ອອ ອອນ on
ເອິ ເອິນ ớn
ເອີ ເອີນ ơn
ເອຍ / ອຽອ ອຽນ iên
ອົວ / ອວອ ອວນ on
ເອືອ ເອືອນ ươn

Phụ âm ມ chắn cuối

Phụ âm ມ – m khi chắn cuối đóng vai trò là chữ m.

Nguyên âm Phụ âm  Phiên âm
​ອະ / ອັອ ອຳ / ອັມ ăm
ອາ ອາມ am
ອິ ອິມ ím
ອີ ອີມ im
ອຶ ອຶມ ứm
ອື ອືມ ưm
ອຸ ອຸມ úm
ອູ ອູມ um
ເອະ / ເອັອ ເອັມ ếm
ເອ ເອມ êm
ແອະ / ແອັອ ແອັມ ém
ແອ ແອມ em
ໂອະ / ອົອ ອົມ ôm
ໂອ ໂອມ ôm
ເອາະ / ອັອອ ອັອມ óm
ອໍ / ອ​ອອ ອອມ om
ເອິ ເອິມ ớm
ເອີ ເອີມ ơm
ເອັຍ / ອັຽອ ອັຽມ iếm
ເອຍ / ອຽອ ອຽມ iêm
ເອຶອ ເອຶອມ ướm
ເອືອ ເອືອມ ươm
​ອົວະ / ອັວອ ອັວມ uốm
ອົວ / ອວອ ອວມ uôm

Phụ âm ຍ chắn cuối

Cũng là trường hợp riêng, chữ ຍ – nh chắn cuối sẽ đóng vai trò chữ i.

Nguyên âm Phụ âm  Phiên âm
​ອະ / ອັອ ໄອ /ອັຍ ay
ອາ ອາຍ ai
ອຶ ອຶຍ ứi
ອື ອືຍ ưi
ອຸ ອຸຍ úi
ອູ ອູຍ ui
ໂອະ / ອົອ ໂອັຍ ối
ໂອ ໂອຍ ôi
ເອາະ / ອັອອ ອັອຍ ói
ອໍ / ອ​ອອ ອອຍ oi
ເອິ ເອິຍ ới
ເອີ ເອີຍ ơi
ເອັຍ / ອັຽອ ເອັຍ / ອັຽອ ía
ເອຍ / ອຽອ ເອຍ / ອຽອ ia
ເອຶອ ເອຶອຍ ưới
ເອືອ ເອືອຍ ươi
​ອົວະ / ອັວອ ອັວຍ uối
ອົວ / ອວອ ອວຍ uôi

Phụ âm ວ chắn cuối

Thêm trường hợp đặc biệt về chữ ວ – v chắn cuối sẽ đóng vai trò chữ u nhưng khi đứng giữa lại là o.

Nguyên âm Phụ âm  Phiên âm
ອາ ອາວ au
ອິ ອິວ íu
ອີ ອີວ iu
ເອ ເອວ êu
ແອ ແອວ eu
ເອຍ / ອຽອ ອຽວ iêu