Bài 4: Nghề nghiệp

Làm quen với cách hỏi về nghề nghiệp khi mới gặp nhau vào các từ vựng về nghề nghiệp bằng tiếng Lào