Bài 4: Hỏi về công việc bằng tiếng Lào

Trao đổi thông tin về nghề nghiệp của mỗi người thế nào? Chúng ta hãy đi vào các câu hỏi mẫu dưới đây.