Bài 3: Quốc gia và quốc tịch

Người Lào gặp người nước ngoài sẽ hỏi gì? Các từ ngữ chào hỏi với người nước ngoài trong tiếng Lào