Bài 26: Kế hoạch trong tương lai

Bài học sẽ nói về dự định trong tương lai gần trong ngày sau, tuần, và tháng.