Bài 25: Những dự định

Nội dung bài học là các câu hỏi về những điều đã, đang làm và dự định trong tương lai.