Bài 2: Bảng chữ cái tiếng Lào

Bài 2: Bảng chữ cái tiếng Lào

Bảng chữ cái tiếng Lào và cách ghép nguyên âm và phụ âm để phát âm. Đây là bài học khá quan trọng trong nhập môn tiếng Lào

Trong danh sách dưới đây, các phụ âm được viết dưới dạng đầy đủ. Ví dụ như chữ cái  được gọi là  ko (đọc co),  ko trong từ “con gà“. Tiếng Lào không có chữ c nên chỉ dùng chữ k và đọc là co.

Gọi tên các chữ cái theo cách này sẽ tránh sự không rõ ràng khi chúng ta đọc to. Nếu bị yêu cầu đọc to từ ປ້າ bạn có thể nói po, salá aa, mày thô (như đánh vần pờ a pa nặng pạ). Gọi tên chữ cái  ປ bằng tên đầy đủ của nó (po) có thể dễ gây nhầm lẫn với từ ບ (bo).

Ví dụ cách đánh vần của các từ sau:

Tiếng Lào Phiên âm
ຈະ Chả
ວັດ Vắt
ເຂົ້າ Khậu
ແຂວງ Khoẻng
ລຳ Lăm
ໝາ Mả

Bạn đánh vần các từ  ປະເພນີ,  ເສື້ອ,  ໜີການເມືອງ sử dụng tên đầy đủ các phụ âm như thế nào?

Các phụ âm được phân loại theo các cấp:

Dưới đây là bảng các chữ cái tiếng Lào, được sắp xếp theo các cấp phụ âm (điều này không có nghĩa là thứ tự của chúng sẽ được sắp xếp như thế này trong từ điển). Khi một phụ âm đứng một mình, nó sẽ được đọc cùng với nguyên âm “oo”.

Cấp cao
Khỏ Sỏ Thỏ Phỏ Fỏ Hỏ
Cấp giữa
Ko Cho Do To Bo Po Yo O
Cấp thấp
Kho Xo Tho Pho Fo Ho Ngo Nho No Mo Ro Lo Vo

 

Trong phát âm thì ຣ và ລ đều được đọc như nhau là Lo.

Phiên âm tiếng Việt chỉ mang tính tham khảo chúng ta nên nghe đánh vần để có phát âm chuẩn.

Sự  kết hợp với  trong đó từ   là âm câm, một phụ âm cấp thấp hay cấp giữa đều trở thành cấp cao

Tiếng Lào ຫງ ຫຍ ຫລ,ຫຼ ຫວ
Phiên âm Ngỏ Nhỏ Nỏ Mỏ Lỏ Vỏ

 

Khi đánh vần, chúng ta đọc hai yếu tố của sự kết hợp này riêng biệt, ví dụ ຫງ đọc là ngỏ. Các nguyên âm (salá):  (s chỉ nguyên âm đôi).

 

xະ á ແxະ é ເxຶອ ứa
xັ ă  ແxັ et ເxືອ ưa
xາ a ແx e xວົະ úa
xິ í ໂxະ xົວ ua
xີ i xົ uô (uôm) xຳ ăm
xຶ ໂx ô ໃx ay
xື ư ເxາະ ó ໄx ay
xຸ ú o ເxົາ au
xູ u xໍ= o
ເxະ ế ເxິ â
 ເxັ ết ເxີ ơ
ເx ê ເxຍ ia

Bảng nguyên âm trên chính là vần và dấu trong tiếng Việt, khi thay X bằng một chữ cái ta sẽ có cách đọc tiếng Lào. Ví dụ ເxຍ đọc là ia, thay X bằng  (bo) thì từ ເບຍ đọc là bia (beer).