Bài 19: Phương tiện đi lại và đưa đón

Chủ đề của bài 19 là đi lại, đưa đón cũng như phương tiện đi, thời điểm đi.