Bài 17: Hỏi về gia đình

Bài 17: Hỏi về gia đình

Với chủ đề Gia đình, bài học này chúng ta sẽ học các từ ngữ về gia đình, quan hệ gia đình và hỏi thăm nhau về cuộc sống.

Với chủ đề Gia đình, bài học này chúng ta sẽ học các từ ngữ về gia đình, quan hệ gia đình và hỏi thăm nhau về cuộc sống.

Từ vựng

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
ອ້າຍ Ại Anh
ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ Ại ượi nọng Anh chị em
ເອື້ອຍ Ượi Chị
ນ້ອງ Nọng Em
ນ້ອງສາວ Nọng sảo Em gái
ນ້ອງຊາຍ Nọng xai Em trai
ສາວ Sảo Gái
ຢາ Da Thuốc
ແກ້ Kẹ Giải quyết
ຂາຍ Khải Bán
ເດັດນ້ອຍ Đết nọi Con
ກົກ Cốc Con cả
ຫຼ້າ Lạ Con út
ລູກ Lúc Cháu
ລູກຜູ້ດຽວ Lúc phụ điều Chỉ có 1 con
ລູກຊາຍ Lúc xai Con trai
ລູກສາວ Luc sảo Con gái
ແມ່ຍິງ Mè nhing Phụ nữ
ນຳກັນ Năm căn Với nhau
ຍັງ Nhăng Chưa
ຜູ້ Phụ Người
ຜູ້ບ່າວ Phụ bào Đàn ông chưa có vợ
ຜູ້ຊາຍ Phụ xai Đàn ông
ຜູ້ສາວ Phụ xảo Phụ nữ chưa có chồng
ເສຍ,  ຕາຍ Sỉa, tài Mất, chết
ເພິ່ນ Phần Anh ấy, công ấy, ông ấy, bà ấy (gọi tôn trọng)

Phần 1: Hỏi về anh chị em  

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ເຈົ້າມີອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງນຳກັນຈັກ ຄົນ? Chậu mi ại ượi nọng năm căn chắc khôn? Bạn có anh chị em mấy người?
B1 ຂ້ອຍມີນຳກັນຫ້າຄົ Khọi mi năm căn hạ khôn Có năm người (bao gồm cả tôi)
A2 ເມຍເຈົ້າມີອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງບໍ? Mia chậu mi ại ượi nọng bo? Vọ của anh có anh chị em không?
B2 ລາວບໍ່ມີ, ລາວເປັນລູກສາວດຽວ Lao bò mi, lao lên luc sảo điều Cô ấy không có, cô ấy là con gái một

Phần 2: Hỏi về con cái

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ລູກເຈົ້າໄດ້ຈັກປີແລ້ວ Luc chậu đạy chắc pi lẹo? Con của bạn được mấy tuổi rồi?
B1 ລູກຊາຍກົກໄດ້ເຈັດປີ/ຜູ້ທີສອງໄດ້ຫ້າປີ/

ລູກສາວໄດ້ສາມປີ

Luc xai cốc đạy chếp pi/ Phụ thi sỏng đạy hạ pi/ Luc sảo đạy sảm pi Con trai lớn được 8 tuổi/ Con thứ được 5 tuổi/ Con gái được 3 tuổi

Phần 3: Hỏi về ba mẹ

 

Tiếng Lào Phiên âm Tiếng Việt
A1 ພໍ່ແມ່ເຈົ້າຍັງຢູ່ບໍ ? Phò mẹ chậu nhăng dù bo? Ba mẹ của bạn vẫn còn chứ?
B1 ພໍ່ຂ້ອຍຍັງຢູ່ ແຕ່ແມ່ຂ້ອຍເສຍແລ້ວ Phò khọi nhăng dù từ mè khọi sỉa lẹo Ba tôi vẫn còn nhưng mẹ   thì mất rồi
A2 ພໍ່ເຈົ້າຍັງຢູ່ບ້ານບໍ ? Phò chậu nhăng dù bạn bo? Ba bạn vẫn ở nhà chứ?
B2 ບໍ່, ເພິ່ນຢູ່ນຳເອື້ອຍຂ້ອຍ Bò, phần dù năm ượi khọi Không, ông ở với chị của tôi

Video của bài học