Bài 14 – Quần áo và thời trang

Bài học này là chủ đề quần áo, thời trang trong tiếng Lào