Bài 13: Thời tiết

Bài học này sẽ cho chúng ta biết cách nói chuyện về thời tiết bằng câu hỏi, câu trả lời thế nào?