Bài 12: Tuổi tác và gia đình

Cách hỏi về tuổi tác, tình trạng hôn nhân và gia đình của một người trong tiếng Lào.