Bài 12 – Nơi ở và vật dụng trong nhà

Bài học nói về nhà cửa và các vật dụng trong nhà bằng tiếng Lào