Bài 11: Thời gian trong tuần

Bài học này là phần nói chuyện về thứ trong ngày, tháng trong năm bằng tiếng Lào.