Bài 10: Thời gian trong ngày

Bài học này sẽ nói về thời gian bằng tiếng Lào, chúng ta bắt đầu với các mẫu câu hỏi sau.

Attachments1

  • ເວລາ