Bài 10: Thời gian Hôm nay – Ngày mai

Bài 10, tiếp tục chủ đề hỏi thời gian nhưng bài học này sẽ là hoạt động trong thời gian ngày mai, ngày kia, hôm qua, hôm kia.