Bài 1: Nói xin chào bằng tiếng Lào

Bài này chúng ta tập nói những câu đơn giản nhất bắt đầu cho việc giao tiếp bằng một ngôn ngữ mới.

Attachments1

  • Chào hỏi tiếng Lào