Bài 1: Gặp gỡ và chào hỏi

Bài học làm quen với những câu giao tiếp chào hỏi khi mới gặp bằng tiếng Lào