Bài 3: Các phụ âm cấp cao

Các phụ âm cấp thấp trong tiếng Lào và nguyên tắc phát âm của các phụ âm này